Một số hình ảnh tham quan trải nghiệm của học sinh trương Tiểu học Chiềng Ve trong năm học 2016 – 2017

IMG20161217084322 IMG20161217091828 IMG20161217092104 IMG20161217092317 IMG20161217092825 IMG20161217094254 IMG20161217103136 IMG20161217111226 IMG20161217133729 IMG20161217140533 IMG20161217145653