Kế hoạch THTK, CLP năm 2017

KẾ HOẠCH

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017

của trường Tiểu học Chiềng Ve

 

Căn cứ Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

Căn cứ Quyết định số 563/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh Sơn La ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Sơn La, giai đoạn 2017 – 2020;

Thực hiện Công văn số 158/TCKH ngày 31/3/2017 của Phòng Tài chính – Kế hoạch về xây dựng chương trình thực hành tiết kiệm – chống lãng phí, giai đoạn 2017 – 2020;

Trường Tiểu học Chiềng Ve xây dựng Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 2. Mục đích
 3. Triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đúng quy định của Luật hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định của Nhà nước về hành tiết kiệm, chống lãng phí.
 4. Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về hành tiết kiệm, chống lãng phí.
 5. Góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành và trong sử dụng các nguồn lực hiện có để phát triển nhà trường.
 6. Ngăn chặn và hạn chế tối đa tình trạng lãng phí các nguồn lực của nhà trường.
 7. Nêu cao vai trò trách nhiệm của các tổ chuyên môn và tổ chức đoàn thể thực hiện trong phạm vi quản lý của mình; đưa việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thành nhiệm vụ thường xuyên của các tập thể và cá nhân trong toàn trường.
 8. Yêu cầu
 9. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả các cơ chế, chính sách và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;
 10. Xác định nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện, phân công rõ trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong đơn vị, quy định thời gian cụ thể, tăng cường kiểm tra đôn đốc, triển khai, tổ chức thực hiện; Có hình thức biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân làm tốt, đồng thời xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, không hoàn thành nhiệm vụ;
 11. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện. Nâng caonhận thức, ý thức trách nhiệm và quyết tâm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi các hoạt động gây lãng phí, thất thoát kinh phí và tài sản trong nhà trường, xử lý nghiêm những hành vi lãng phí, thất thoát kinh phí và tài sản, làm cho mọi hoạt động trong cơ quan và nhà trường được công khai, minh bạch.
 12. Tải nội dung văn bản tại đây: KẾ HOẠCH THTK, CLP NĂM 2017