KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018

KẾ HOẠCH

Phòng, chống tham nhũng năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 48/KH-PGD&ĐT, ngày 23/01/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Mộc Châu Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng năm 2018 của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Mộc Châu,

Trường Tiểu học Chiềng Ve xây dựng Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 như sau:

  1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  2. Mục đích

– Nhằm quán triệt, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các quan điểm, mục tiêu về phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X); Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành với yêu cầu chủ động phòng ngừa, không để xảy ra tham nhũng, lãng phí, xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật với tất cả các đối tượng vi phạm.

– Tăng cường xây dựng chi bộ, nhà trường trong sạch, vững mạnh; tạo sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

– Nâng cao trách nhiệm của CBGV, NV trong nhà trường về thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng trong nhà trường.

  1. Yêu cầu

– Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về phòng chống tham nhũng tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên; thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về phòng chống, tham nhũng; tăng cường chỉ đạo, phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng tại nhà trường.

– Thực hiện phòng, chống tham nhũng, chống lãng phí với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

– Thường xuyên theo dõi đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018