Chương trình THTK, CLP giai đoạn 2017 – 2020

CHƯƠNG TRÌNH

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2017 – 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 18/QĐ-THCV ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Tiểu học Chiềng Ve)

 

  1. MỤC TIÊU, YÊU CẦU VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
  2. Mục tiêu

– Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí (sau đây viết tắt là THTK, CLP) trong giai đoạn 2017 – 2020 là đẩy mạnh THTK – CLP trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tại đơn vị; tập trung nâng cao chất lượng dạy học và các hoạt động giáo dục, đảm bảo tốt các điều kiện cần thiết, tối thiểu phục vụ cho công tác dạy và học tại nhà trường. Từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục, nâng cao trình độ dân trí, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn trường, giai đoạn 2017 – 2020.

– Nâng cao hiệu quả THTK, CLP, nhằm ngăn chặn và giảm thiểu tối đa lãng phí, đẩy lùi tham nhũng trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, tiền vốn, tài sản nhà nước, lao động, thời gian lao động trong khu vực nhà nước; quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực tài chính, tài sản đầu tư xây dựng và nhân lực; đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm về THTK, CLP của cán bộ, viên chức trong quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, trong thực thi công vụ.

  1. Yêu cầu

– Đẩy mạnh việc THTK, CLP trong giai đoạn 2017 – 2020 để góp phần hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội, môi trường đã xác định trong Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh giai đoạn 2017 – 2020.

– THTK, CLP là trách nhiệm của toàn thể CBGV, NV và học sinh trong thực hiện nhiệm vụ được giao, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu và gắn kết giữa các CBGV, NV và học sinh trong đơn vị để tạo chuyển biến tích cực trong THTK, CLP. Xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân trong thực hiện THTK, CLP tại đơn vị mình; làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm.

– THTK, CLP phải bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước,  Chính phủ, chỉ đạo của UBND huyện và các phòng ban có liên quan gắn với việc triển khai thực thực hiện của tổ khối và bộ phận trong nhà trường đối với quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao, không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đơn vị.

– THTK, CLP tại đơn vị phải tiến hành đồng bộ với công tác phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của đơn vị.

Tải nội dung tại đây: CHƯƠNG TRÌNH TIẾT KIỆM, CLP 2017 – 2020