Kế hoạch kiểm tra, đánh giá học sinh cuối năm học 2016 – 2017

       UBND HUYỆN MỘC CHÂUTRƯỜNG TIỂU HỌC CHIỀNG VE CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:36/KH-THCV Chiềng Sơn, ngày 28 tháng 4 năm 2017

KẾ HOẠCH

Kiểm tra, đánh giá học sinh cuối năm học 2016 – 2017

       Căn cứ Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học;

       Thực hiện Công văn số 200/PGD&ĐT ngày 19/4/2016 của Phòng GD&ĐT Mộc Châu về việc kiểm tra, đánh giá học sinh tiểu học, năm học 2016 – 2017,

       Trường Tiểu học Chiềng Ve xây dựng Kế hoạch kiểm tra, đánh giá học sinh cuối năm học 2016 – 2017 cụ thể như sau:

  1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.
  2. Mục đích:

      – Nhằm đánh giá chính xác, công bằng trong việc đánh giá quá trình thực hiện chương trình, tổ chức dạy – học và năng lực học tập của học sinh các lớp năm học 2016-2017.

      – Thông tin về kết quả kiểm tra là cơ sở để các cấp quản lý giáo dục đánh giá quá trình tổ chức dạy – học, rút ra những kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo và quản lý của đơn vị, thúc đẩy việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá để nâng cao chất lượng giáo dục.

      – Quá trình kiểm tra, đánh giá và bàn giao chất lượng giúp giáo viên tiếp nhận lớp có đầy đủ thông tin về học sinh và tổ chức tốt các hoạt động dạy – học.

  1. Yêu cầu:

      – Thực hiện đúng kế hoạch kiểm tra các môn học theo chỉ đạo của Sở, phòng Giáo dục và Đào tạo.

      – Tiến hành kiểm tra nghiêm túc theo đúng các yêu cầu của chương trình, đảm bảo yêu cầu ra đề chung, chấm chung, khách quan, an toàn, chính xác, bảo mật tuyệt đối. Quá trình tổ chức kiểm tra, giáo viên coi, giám sát kiểm tra tại các lớp không được tạo áp lực cho học sinh.

      – Việc đánh giá tổng hợp, báo cáo kết quả học lực, hạnh kiểm học sinh phải đảm bảo tính trung thực, chính xác và theo đúng thời gian quy định; những thông tin về đánh giá phải được thực hiện minh bạch.

KẾ HOẠCH KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC 16-17