Kế hoạch Khai giảng năm học 2017 – 2018

UBND HUYỆN MỘC CHÂU

TRƯỜNG TIỂU HỌC CHIỀNG VE

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 75/KH-THCV Chiềng Sơn, ngày 21 tháng 8 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức khai giảng năm học 2017 – 2018

       Thực hiện công văn số 418/PGD&ĐT ngày 18/8/2017 của Phòng GD&ĐT Mộc Châu về công tác chuẩn bị và tổ chức khai giảng năm học 2017 – 2018;

       Trường Tiểu học Chiềng Ve xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng năm học 2017 – 2018 như sau:

  1. Mục đích yêu cầu:

      Tạo không khí vui tươi, phấn khởi để giáo viên và học sinh sẵn sàng bước vào năm học mới;

       Lễ khai giảng phải đảm bảo cả phần Lễ và phần Hội, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất để tổ chức tốt “Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường” diễn ra thật trang trọng và tạo dấu ấn tốt đẹp, thực sự là là ngày Hội đối với các thầy cô giáo và các em học sinh.

KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017 – 2018